ការងារមិនត្រូវការបទពិសោធន៍
ការងារត្រូវការបទពិសោធន៍មធ្យម
ការងារសម្រាប់ប្រធានក្រុម& ផ្នែក
ការងារសម្រាប់អ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់

 

COMPANIES WE’VE HELPED

Some of the companies we’ve helped recruit excellent applicants over the years.

Post Job Form

Your Name (required)

Your Email (required)

Upload Job (required)

Upload your job description, accepted formats are pdf, doc, docx, jpg, gif

Your Message

Input this code: captcha

Upload CV Form

Your Name (required)

Your Email (required)

Upload Resume (required)

Upload your resumè, accepted formats are pdf, doc, docx, jpg, gif

Input this code: captcha